2. Med.

Substantzia oso aktibo baten kantitate oso txiki eta dosifikatua duen pilula txikia.